Telefon

+36204735052

E-mail

info@stepbystepegeszseg.hu

Általános Szerződési Feltételek

Üdvözlöm a Mong Nóra Márta e.v. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.stepbystepegeszseg.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit.

Vásárló személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve: magyar

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

1.A szolgáltató

Név:      Mong Nóra Márta e.v.
Székhely: 2475 Kápolnásnyék Ercsi út 24.
Adószám: 57230234-1-27
Weboldal megnevezése, címe: www.stepbystepegeszseg.hu
E-mail: info@stepbystepegeszseg.hu
Tárhelyszolgáltató adatai: Viacom Informatikai Kft.

 1. A szolgáltatás

2.1. Megrendelés

Vásárló a Honlapon megrendelhető szolgáltatások között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt szolgáltatást.
Vásárló a megrendelni kívánt szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról a Honlapon illetve e-mailben tájékozódhat.

Vásárló a nem egy alkalomra szóló, hanem tartós együttműködést feltételező szolgáltatást (szolgáltatói csomagok) e-mailben rendelheti meg a Megrendelő űrlap segítségével, melyet szintén e-mailben kap meg.
Ezután vásárló adatainak megadásával megrendelheti a kiválasztott szolgáltatási csomagot.

A megrendelés elküldéséhez a Megrendelő űrlapon további adatok megadása kötelező:

 • Keresztnév
 • Vezetéknév
 • Belföldi mobiltelefonszám
 • Cégnév (opcionális) – számlázás/szállítás
 • Számlázási/szerződéskötési cím: Irányítószám, város, utca név, házszám
 • Megjegyzés a szerződéssel, számlázással kapcsolatban

A ’Megrendelő űrlap” kitöltésével egyidejűleg az űrlapon Vásárlónak el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.

Megrendelés után szerződést kötök ügyfeleimmel
A szerződést Megrendelő űrlap kitöltésével igényelheti és Mong Nóra Márta EV-val köti. A szerződés mindkét fél általi aláírást követően válik érvényessé.

2.2. Termékek/Szolgáltatások ára

A  megrendelt szolgáltatások vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) kerül feltüntetésre.
A termékek ára magyar forintban (Ft) értendő.
A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél/díjbekérő/számlalevél alapján minden költséget tartalmaz.

2.3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött megrendelését a Szolgáltató 72 órán belül visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, díjbekérő vagy elektronikus számlalevél és szerződés formájában.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt. (Kivételt képez az az eset, ha a szolgáltatás elérhetősége felfüggesztésre került, ami előre megadott dátummal feltüntetésre került a szolgáltatás tájékoztató oldalán).

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

2.4. Fizetés

A megrendelt szolgáltatás árát a szerződésben meghatározott fizetési ütemezéseknek megfelelően átutalással teljesítheti a díjbekérőn/számlán lévő számlára utalással.

2.5. Számla

Szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljesítésekor Vásárló részére, a kifizetés igazolására, szolgáltatással együtt számlát ad a szerződésben meghatározott fizetési ütemezéseknek megfelelően. A számlát Szolgáltató a Szamlazz.hu szolgáltatásával készíti és emailben küldi el.

 1. Elállási jog

3.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Azt, hogy a Vásárlót mely esetekben milyen formában illeti meg az elállási jog, az együttműködési szerződés tartalmazza.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

A Szolgáltató emailben mielőbb visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, és az együttműködési szerződés értelmében visszatérítés illeti meg, azt a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja.

 1. Jogérvényesítési lehetőségek

4.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül teheti meg.

Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel.

Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát köteles átadni Vásárló részére, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 14 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

4.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

A békéltető testületi eljárás megindítása

Az eljárásra elsősorban a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Felhívjuk figyelmét, hogy a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Vásárló az érintett Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása tehát a fogyasztó kérelmére indul.

A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. c) – ha a fogyasztó az illetékességet az Fgytv. 20. § (3) bekezdésére kívánja alapítani – a 20. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
 6. f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. g) a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. h) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6
Telefonszáma: +36 22 510-310
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu

5.Egyéb rendelkezések

5.1. Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Vásárlók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

A Honlapon, a termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a Vásárlók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató azonban fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények értesítés nélküli törlésére.

5.2. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.stepbystepegeszseg.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

A Szolgáltatás igénybevételével Vásárló elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Vásárló által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

 1. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

 1. Együttműködési feltételek – Nyilatkozat

A honlapon található, letölthető, megvásárolható tartalmak nem szolgálnak arra, hogy diagnosztizáljanak vagy kezeljenek bármilyen betegséget vagy állapotot.

A feltüntetett információkat mindenki a saját felelősségére használja!  A jelentkezéssel a résztvevő elismeri és elfogadja az alábbi együttműködési feltételeket.

Az átadott ismeretek egyéni gyakorlati alkalmazása és felhasználása kizárólag az olvasó, illetve a programban résztvevő személy felelőssége. Az átadott információk pusztán tájékoztatásra szolgálnak és egyéni tapasztalat megosztására szolgálnak, információs jelleggel.

Az információk átadója semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget az átadott ismeretek egyéni gyakorlati alkalmazását illetően.

Az információk átadója orvosilag nem képzett. Az információk egyéni alkalmazása semmilyen esetben nem helyettesítik az orvosi diagnózist, és az orvosi, illetőleg dietetikus által előírt tanácsokat!

Bármilyen étrendi – és életmódbeli változtatással kapcsolatban feltétlenül kikell kérni kezelőorvos véleményét!

Hatályos: 2021. december 1-től